Betingelser og vilkår

1.0 Tilbud og avtale


1.1.

Tilbud er bindende i 14 dager regnet fra tilbudets dato.


1.2.

Avtale er inngått når bestillerens aksept er mottatt av oss.


1.3.

CMYK: Ved CMYK-trykking kan det forekomme fargeavvik på +/- 5 %.


1.4.

Variasjoner i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2 mm til 2 %


2.0. Pris


2.1.

Alle priser i vår beregner er vist eks. moms. Men ved utsjekking ser man totalbeløpet inkl. moms.


2.2.

Alle priser er gitt på grunnlag av nivået på lønninger, materiellpriser og øvrige omkostninger som er gjeldende på datoen for tilbudet.


2.2.1.

Har bestilleren bedt om å utarbeide skisser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetrykk, kromalin mm er vi berettiget til å få betalt for dette arbeidet med vår til enhver tid gjeldende timesats.


2.2.2.

Dersom det frem til leveransens gjennomføres, inntreffer stigninger i lønninger, materiellpriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er vi berettiget til å regulere prisen tilsvarende slike dokumenterte stigninger.


2.2.3.

Dersom det frem til leveransens gjennomføres, inntreffer fall i lønninger, materialpriser, offentlige avgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til å kreve at prisen reguleres tilsvarende slike dokumenterte fall.


2.3.

Utover den tilbudte eller avtalte prisen er vi berettiget til å kreve betaling for:


2.3.1.

Arbeid som påløper som følge av at det grunnmateriellet bestilleren har gitt viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt, eller det foretas rettelser i det leverte materiellet etter at arbeidet er påbegynt. Overstiger prisen for dette arbeidet 75 kr. orienterer vi bestilleren om dette før arbeidet igangsettes.


2.3.2.

Overtidsarbeid eller andre foranstaltninger som avtales med bestilleren etter avtalens inngåelse.


2.4.

Alle priser er beregnet for levering på den adressen som er oppgitt i tilbudet.). Omkostninger til transport utover denne adressen og til transportforsikring betales av bestilleren utover den avtalte prisen, jf. pkt. 3.3. Vi bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de ber om det.


2.5.

Ønsker bestilleren - og påtar vi oss - å oppbevare ferdig arbeid eller eiendom som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag for dette utover den avtalte prisen.


3. Levering


3.1.

Utsendelsen finner sted på det tidspunktet som er avtalt med bestilleren med de forbehold som er nevnt i pkt. 3.2. Hvis det ikke er avtalt noen tid for utsendelsen, finner levering sted når vårt arbeid er ferdig.


3.2.

Forsinkes eller forhindres levering på grunn av noen av de nevnte omstendighetene i pkt. 9.1. eller som følge av bestillerens handling eller unnlatelse, har leverandøren rett til en tilsvarende forlengelse av leveringstiden eller til å heve avtalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte føre til at oppfyllelse av våre leveringsforpliktelser fordyres for leverandøren, er vi forpliktet til å gjennomføre disse såfremt bestilleren erklærer at leverandøren holdes skadesløse gjennom at bestilleren dekker den merkostnaden som leverandøren beregner at det inntrufne medfører.


3.3.

Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale. All forsendelse utover stedets grenser skjer for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Leverandøren er forpliktet til, på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4., å tegne transportforsikring.


3.4.

Vi sender alle pakker med Bring. Det er 1-3 dagers leveringstid for alle våre pakker.


4. Betaling


4.1.

Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innen 14 dager etter fakturadato.


4.2.

Det påløper rente på 2 % per påbegynte måned fra forfallsdagen.


4.3.

På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid forpliktet til å stille bankgaranti som sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er vi forpliktet til å holde bestilleren skadesløs for enhver utgift forbundet med dette.


4.4.

Er bestillerens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres sammenhengende, er leverandøren berettiget til delfakturering.


4.5

Betaling skal skje på den datoen som er oppgitt i tilbudet, ordrebekreftelsen eller fakturaen som siste betalingsfrist, ellers kontant ved levering


Når du betaler med et et Visa- eller Mastercard kort, blir beløpet trukket når vi sender bestillingen.

5. Eiendomsforhold


Samtlige varer fra leverandøren - forblir leverandørens eiendom frem til endelig betaling av samtlige fordringer er utført.


6. Eiendomsforhold i detaljer

6.1.

Skisser, layout, rentegning, tekstforslag, maler o.l. uansett hvilken teknikk disse er fremstilt med og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører leverandøren og må ikke overlates til tredjepart uten leverandørens godkjennelse.


6.2.

Alt leverandøren har bragt til veie eller fått bragt til veie for bruk til leveransen, det være seg forarbeide eller mellomprodukter, som reproduksjons- og trykkemedia, uansett hvilken teknikk disse er fremstillet med, og uansett hvilken måte de oppbevares på, samt verktøy som f.eks. stanse-, prege- eller sveiseverktøy er leverandørens eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder uansett om det som er bragt til veie er fakturert separat.


6.3.

Det i pkt. 6.2. omhandlede må alene anvendes til arbeider for bestilleren og oppbevares kun etter avtale om dette.


7. Forsinkelse


Oppstår det forsinkelser er bestilleren i henhold til forbeholdene i pkt. 3.2. berettiget til å heve avtalen, såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.


8. Mangler


8.1.

Leverandøren kan ikke holdes til ansvar for feil som bestilleren ikke skriftlig har rettet i korrektur eller prøvetrykk.


8.2.

Mindre avvik fra godkjent prøve eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke bestilleren til prisavslag eller til å nekte å ta imot det bestilte.


8.3.

Leverandøren har rett til å levere et leveringsavvik på inntil +/- 10 % av avtalt opplag. I de tilfeller hvor papir eller annet materiell er fremstilt spesielt for ordren av andre enn leverandøren, har leverandøren rett til å levere et leveringsavvik på inntil +/- 10 % av avtalt opplag, maksimalt tilsvarende materiell-leverandørens leveringsbetingelser.


8.4.

Viser leveransen seg å være mangelfull er bestilleren forpliktet til straks å reklamere på dette. Unnlater bestilleren å reklamere, eller ikke reklamerer innen 8 dager fra levering har funnet sted, mister bestilleren adgangen til å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er berettiget til å rette opp en mangel, såfremt dette kan skje innen rimelig tid.


24 måneders garanti - muligens. begrenset av holdbarhet - gjelder også brukte varer og få produktet. Du må reklamere innen rimelig tid, som er innenfor 2 måneder etter at du har etablert feilen eller mangelen.
8.5.

Dersom bestilleren selv bringer til veie papir eller annet til leveransen, hefter ikke leverandøren for feil eller mangler som kan tilskrives dette.


9. Ansvar


9.1.

Ved forsinkelse av - og i tilfelle av - mangler ved det leverte, kan ikke leverandøren holdes ansvarlig dersom forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller skade på produksjonsutstyr og som beviselig har forårsaket forsinkelsen eller skaden i produksjonen, i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og forøvrig enhver omstendighet som leverandøren ikke er herre over, som f.eks. brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen force majeure-situasjon.


9.2.

Forsinkelse eller mangelfull leveranse omfattet av ansvarsfriheten som er omtalt i pkt. 9.1., hvis årsaken til underleverandørens forsinkelse eller manglende utførelse er en av de nevnte omstendigheter i pkt. 9.1. eller virksomhetens opphør.


9.3.

I tilfelle av forsinkelse eller i tilfelle av mangler ved det leverte, hefter ikke leverandøren for driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av bestillerens rettsforhold overfor tredjepart, jf. også pkt. 9.4.


9.4.

Leverandøren har ikke ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr herunder formgivning eller annet som kan være underlagt tredjeparts rettigheter. Pådrar leverandøren seg ansvar overfor tredjepart i anledning av bestillerens manglende hjemmel til utnyttelse av rettigheter tilhørende tredjepart, skal bestilleren holde leverandøren skadesløs overfor et slikt ansvar.


9.5.

Leverandøren har ikke ansvar for tap eller skade på eiendom, som f.eks. originaler, materiell, o.l. som ikke er leverandørens, men som er overlatt til denne av bestilleren med henblikk på oppbevaring, herunder oppbevaring av arbeider leverandøren har utført, jf. pkt. 2.5. Leverandøren er likevel ansvarlig såfremt det godtgjøres at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom adferd utvist av leverandøren. Bestilleren må selv sørge for forsikring av gjenstanden mot skade og undergang. Hvis materiellet ønskes i retur skal det gjøres tydelig oppmerksom på dette ved levering av materiellet - for dette skal det aktuelle materiellet leveres med frankert returemballasje.


10. Underleverandører


Leverandøren er berettiget til helt eller delvis å la arbeidet bli utført hos underleverandører.


11. Periodiske skrifter


Hvis det ikke er inngått annen avtale med bestilleren av periodiske skrifter, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for ukes- og 14 dages-skrifter.


12. Kjøpsloven


Lovgivning, herunder kjøpsloven, gjelder for herværende avtale i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller herværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan kun innbringes for Norske domstoler i overensstemmelse med Norsk vernetingsregler.


13. Tvister


13.1.

Oppstår det i anledning av leveransen tvil om varens kontraktmessighet m.v. er det vår rett å velge, om tvisten skal avgjøres ved voldgift eller ved de ordinære domstoler.


13.2.

Skal saken føres ved domstolene, skal saken anlegges ved vårt hovedkontors domstol uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.


13.3.

Hvis saken skal avgjøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten etter reglene i "Alminnelige Betingelser For Arbeider og Leverancer 1992" § 47..


13.4.

Syn og skjønn etableres etter reglene "Alminnelige Betingelser for Arbeider og Leverancer 1992" § 45. Utover dette av AB 92 ikke vedtatt våre leveranser.


14. E-post markedsføring


14.1. Markedsføringsformål

Din e-postadresse kan bli brukt til markedsføringsformål.


14.2. Tredjepart

Din e-postadresse vil aldri bli gitt videre/solgt til tredjepart. Du vil kun motta informasjon fra leverandørens konsern.


14.3.Intervall og relevans

Du kan til enhver tid stoppe ditt abonnement på e-posttjenester på hjemmesiden.


15. Angrerett

§ 11 Kjøpsloven

1. Norsk lovgivning, herunder kjøpsloven, gjelder for denne avtalen i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller herværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan kun innbringes for Norske domstoler i overensstemmelse med Norske vernetingsregler. 11.2 Ifølge Norsk lovgivning herunder kjøpsloven, gjelder den normale angreretten på fjorten dager ikke hos oss, fordi alle våre produkter er spesiallaget Les mer på www.forbrugerraadet.dk


16. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvenrserklæringen. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.


16.1

Vi benytter cookies. Hvert besøk på siden registres i vår omfattende statistikk for å kartlegge hvordan du har funnet oss og hva du har fortatt deg på ditt besøk hos oss. Ingen av de dataene vi samler inn er personlige, og de er utelukkende for å forbedre siden og for å hjelpe oss med å kunne hjelpe deg til det produktet som passer best til dine krav og til den laveste prisen. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din datamaskin. Den tar ikke veldig stor plass, og datamaskinen din rydder selv opp når den ser at du ikke har besøkt oss på en stund, med mindre du har bedt den om noe annet. Det vil ikke være virus, reklame eller annet skadelig for deg eller datamaskinen din i denne filen. Filen hjelper deg med å huske passord og brukernavn til våre tjenester slik at det blir enklere for deg å handle. Det tas forbehold om skrivefeil i prisene, feil i opplaget og fargene, samt formuleringsfeil på hjemmesiden.


16.2

Vi forstår og respekterer viktigheten av personvern på Internettet. Vi vil ikke utlevere informasjon om kunder / brukere til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon. Vi vil ikke selge ditt navn, adresse, e-postadresse, kredittkort eller personlig informasjon til tredjepart uten din tillatelse.

Firmainfo

;